அட்டகத்தி படத்தில் நடித்த நடிகர் தினேஷ் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சோ க மா ?? பல வருடங்கள் க ழி த்து வெளிவந்த தகவல் இதோ ..!!

சினிமா

த மிழ் சி னிமா வில் பல முன் னணி ந டிக ராக இரு ப்பார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் அ ட்டக த்தி தினேஷ் ஒருவர். இவரது நடிப்பில் வெ ளியான படங்கள் ச மீபகா லமா க நல்ல வ ரவே ற்பைப் பெற்று வ ருகி ன்றன. அதனால் தொட ர்ந்து பல இய க்குன ர்களு ம் பட ங்க ளை இயக்கி வருகி ன்றனர். நடிகர் அ ட்டக த்தி தினேஷ் கி ட்டத்த ட்ட பல வ ருடங்களு க்குப் பிறகு அ ட்டக த்தி என்ற பட த்தி ன் மூ லம் ஹீரோ வாக அ றிமுகமா னார். ஆனால் இவர் அதற்கு முன்பு இய க்கு னராக வே ண்டும் என்ற ஆ சைதா ன் இரு ந்து ள்ளது.

கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு பால ச்சந்தி ரன் உதவி இய க்குன ராக சே ர்வத ற்கு செ ன்று ள்ளார். அப்போது பாலச்சந்தர் தினேஷ் பார் த்துவி ட்டு சிரிக்க சொ ல்லி உ ள் ளார். அதன் பிறகு இவருக்கு நடிகர் வாய் ப்பு தான் கிடை த்தது என கூறியு ள்ளார்.மேலும் சினி மாவில் பலரை பார் த்ததா கவும் பல ரிடம் இருந்து க ற்று க் கொண் டதாக வும் நடிகர் அ ட்டக த்தி தினேஷ் கூறியு ள்ளார்.

இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் ச ந்திக் கும் வாய் ப்பு கிடை த்தது அதன் மூ லம் அவரது பட ங்களி ல் நடிக்கும் வா ய் ப்பு கிடைத்தது என கூறி னார். ஆனால் அட்ட கத்தி திரை ப்பட ம் வெளியாகி 9 வருட ங்கள் ஆகிறது. இதில் பலவற்றை இ ழந்து ள்ளே ன். முதல் படம் வெ ளியான போது தனது த ந்தை யுடன் சேர் ந்து பார் க்கவி ல்லை.

ஆனால் பல வரு டங்களு க்குப் பிறகு தனது முதல் பட த்தை தன் த ந்தை யுடன் பார் த்து இரு க்கலா ம் என தோ ன்றிய தாக கூறியுள்ளார். மேலும் தனது தந்தை யாருடன் இருந்து முதல் பட த்தை பா ர்த்திரு ப்பார் போன்ற எ ண்ண ங்கள் வருகிறது என கூறி யுள் ளார். அதன் பிறகு குக்கூ படத்தில் தனது நடிப்பு திற மையை வெளி ப்படு த்தினார் அதற்காக ஏக ப்ப ட்ட பாரா ட்டுகள் கிடைத்தது என தெ ரிவித்து ள்ளார்.

மேலும் இப்படத்தில் நடித்த அனுபவம் மிகச் சிற ப்பா னதாக உள்ளது எனவும் தெ ரிவித்து ள்ளார். முதல் படத்தில் ஒரு நடிகையுடன் கா தலி ப்ப து போல் காட்சி இருக்கும் ஆனால் அதன் பிறகு நாம் எ த்த னை நடிகைகள் கா தலி ப்போ ம் என்பது தெரி யாது எனக் கூறியு ள்ளார்.

சினிமாவில் நிலைத்து நி ற்ப து கடினம் ஆனால் நிலை த்து நின் றால் தான் வெற்றி பெற முடியும் எனவும் தெரிவி த்து ள்ளார். நடிகர் தினேஷ் தனது அனு பவ ங்களை பற்றி ச மீப த்திய பே ட்டி யில் வெ ளிப்ப டையாக தெ ரிவித்து ள்ளார்…