அட இந்த காரணத்தால் தான் நான் நடிகர் விஜயுடன் சேர்ந்து நடிக்கவே கூடாது என்று முடிவு எடுத்தேன் .. பல ஆண்டுகால ரகசியத்தை கூறிய நடிகை சங்கீதா ..

சினிமா

இளைய தளப தி விஜய் இன்று இ ந்தி ய சி னிமா வின் மு ன்ன ணி நடி கர். இவர் இ டத் தை தொ ட. பல தடை களை தா ண்டி தான் வ ந்து ள்ளார். அந்த வகை யில் விஜய் யின் 90க ளிலு ம் ஆரம்ப காலத் தில் அவ ருடன் ப ல ப டங் களில் ஹீ ரோ யினாக நடி த்த வர் நடி கை சங் கவி இவர் மீ ண்டு ம் கொள ஞ்சி என்ற பட த்தின் மூ லம் ரீஎ ண்ட்ரி கொடுக் கவுள் ளார். மேலும், அந்த கா லக் கட்ட த்தில் ரசி கர்க ளின் பேவ ரட் ஜோ டி யாக இ வர்கள் இரு ந்தா ர்கள்.

அந்த ச மயத் தில் இ ருவ ரும் கா த லி த் து வ ந்த தாக கூ றியு ள்ள னர். இது பற்றி சங் கவி ம று த்துள் ளா ர். அ ப்ப டியாக நா ங்கள் ப ழக வில் லை நல் ல ம னித ர் வி ஜய் என்று கூ றி இருந் தார். அதன் பின் மாஸ் பட ங்க ளில் நடி த்த தால் சங் கவி யுடன் நடிக்க ம றுத் துள் ளார் நடிகர் விஜய்.

இதையடுத்து 2016ல் தி ரு ம ண ம் செட்ய் து வா ழ்ந் து சி னிமா வில் இ ருந் து வி லகி இ ருந் தார். அத ன்பி றகு சமீ பத் தில் ந டிகர் விஜ ய்யு டன் ப டங் களில் ந டிக் காம ல் இ ருந் ததை ப ற்றி பே ட்டி யில் கூ றியு ள் ளார். அதி ல் ஆர ம்ப கா லத் தில் தொ டர் ந்து வி ஜய் தி ரைப் பட ங்க ளில் அ வரு க்கு இ ணை யாக நி றைய ப டங் களில் நடி த்து வந் தேன்.

இ ருவரு க்கும் நல்ல கெ மிஸ்ட் ரி இ ருப்ப தாக அ ப்போ தைய செய் திகள் தெ ரிவி த்து எங் கள் இ ருவ ரை பற்றி கி சு கி சு வரா த நா ளே இல் லை. இன் னும் ஒரு ப டி மே லே செ ன்று, சில ர் இ ருவ ரும் கா தலி ப்ப தாக வும் கூறி னர். ஆ னால், இ துகுறி த்து ச ங்கவி நா ங்கள் இரு வரும் கா தலி க்க வில் லை என்று தெரி வித் தார்.

இது போ ன்ற செ ய்திகள் தொ டர்ச் சியா க வ ருவ தால் நான் வி ஜய் பட ங்க ளில் ந டிப் பதை என் னுடை ய ந ண்பர் களும், சி ல தயா ரிப்பா ளர் கள் வி ரும் பவில் லை.மே லும், வி ஜய் யின் பெ யரும் சே ர்ந் தே இந்த வி ஷய த்தில் அ டிபட்டு க்கொ ண்டே இரு ந்தது. இ தனால் இருவ ரின் நல ன் கரு தியு ம் இ னி வி ஜயு டன் சேர் ந்து நடி க்க கூ டாது என மு டிவு செ ய்ததா க ச ங்கவி கூறி யுள் ளார்.