அட க ட வுளே இ ர வில் தி டீ ரெ ன்று மா ர டை ப் பு.. சற்றுமுன் பிரபல நடிகர் தி டீ ர் ம ர ண ம் .. க த றி அ ழு ம் குடும்பத்தினர் .. சோ க த்தில் வா டும் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் ..!!!

சினிமா

அட க ட வுளே இ ர வில் தி டீ ரெ ன்று மா ர டை ப் பு.. சற்றுமுன் பிரபல நடிகர் தி டீ ர் ம ர ண ம் .. க த றி அ ழு ம் குடும்பத்தினர் .. சோ க த்தில் வா டும் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் ..!!!

து ர் த ர்ஷ னில் ஒளிபரப்பான ராமாயணம் தொடரில் ரா வ ண னாக ந டித்த அரவிந்த் தி ரி வே தி மா ர டைப் பால் கா லமா னார்.

ராமானந்த் சாகர் இயக்கத்தில் 1987 ஆம் ஆண்டு உருவான தொடர் ‘ராமாயணம்’.

இந்த தொடரில் ரா வ ண னாக நடித்தவர் அரவிந்த் திவேதி, தொடர்ந்து இந்தி, குஜராத்தி படங்களில் நடித்து வந்தார்.

தற்போது 82 வயதான நி லை யில், மும்பை காந்திவிலியில் வ சி த்து வந்தார்.

இந்நிலையில் நே ற் றிர வு தி டீ ரெ ன மா ர டைப் பு ஏற்பட ப ரி தாப மாக உ யி ரி ழ ந் தா ர்.

கடந்த சில நாட்களாகவே உ ட ல் நி லை சரி யி ல்லாம ல் இருந்ததாகவும், மா ர டை ப்பு ஏற்பட்ட சில நிமிடங்களில்  உ யி ர் பிரி ந்ததா கவும் அவரது உறவினர் தெரிவித்துள்ளார்.