அனுஸ்காவின் அருந்ததி படத்தில் சிறுவயது அருந்ததியாக நடித்த குழந்தையா இது..!! இப்போது அனுஷ்காவையே மிஞ்சும் அளவிற்கு வளர்ந்து விட்டாரே..!! வா.யை பி.ளந்த ரசிகர்கள்..!!

கடந்த 2009 ம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்ப.டங்களில் ஒரு வித்தியாசமாக, யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு எ.டுக்கப்பட்ட திரைப்படம் தான் அருந்ததி. இந்தத் திரைப்படத்தில் நடிகை அனு.ஷ்கா கதாநாயகியாக நடித்தி.ருப்பார். மேலும் இந்தப் படத்தில் சோனுசூட் தான் நெ.கட்டிவ் ரோலில் நடித்திருப்பார். வெ.ளியான அனைத்து மொழி.களிலும் இந்தப்படம் மாபெரும் வெற்றி.யை கண்டது. இந்த பட.த்தில் அனுஷ்காவின் கதாபாத்திரம் அ.னைவரையும் கவ.ர்ந்தது.

அதனை அடுத்து அதிகமாக பலரை ஈர்.த்த ஒரு கதாபாத்திரமாக இரு.ந்தது சிறு வயது அனுஷ்காவாக நடித்த பெ.ண்தான். அவருடைய பெயர்      . ஆனால் தற்போது இந்தப் படத்தில் குழந்தை கதாப்பாத்திரத்தில் ந.டித்தது போல் இல்லாமல் ஒரு பிர.பலமான நடிகை போல இந்த சிறு வயதிலேயே நடித்திருப்பார் நமது நடிகை திவ்யா நாகேஷ். ஆனால் இந்த ஒரு படத்தில் நடி.த்து தற்.போது வரை தமிழ் மக்களை கவர்ந்து விட்டார்.

ஒரு நாள் ஒரு சீ.ரியல் படப்.பிடிப்பினை வேடி.க்கை மட்டுமே பார்த்துக் கொ.ண்டு இருந்த இவருக்கு அந்த சீரி.யலின் இயக்குனர்.தான் திவ்யாவை. நடிக்க வைத்து இரு.கின்றார். இதற்கு திவ்யாவின் அப்பா ஓ கே சொல்ல அந்தப் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிக்க ஆரம்பித்தார் திவ்யா. ஆனால் தற்போது வ.ரை நமது குழ.ந்தை நட்சத்தி.ரமாக நடித்த நடிகை திவ்யா நாகேஷ் த,மிழ் திரைப்படத்தில் பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

அந்த வகையில் ந.மது நடிகர் விக்ரம் ந.டிப்பில் வெளியான அ.ந்நியன் திரைப்ப.டத்தில் விக்ர.முக்கு தங்.கையாக நடித்திருப்பார். அதன் பின்னர், தமிழில் அது ஒரு கனா காலம், ஜில்லுன்னு ஒரு காதல்,போ.ன்ற படங்களிலும் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்தார். இதுவரை கிட்டத்தட்ட 40 படங்களுக்கு மேல் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்துள்ளார் திவ்யா. தமிழில் ஒரு சில படங்.களில் மட்டுமே நடி.த்து வந்த நடிகை திவ்.யா நாகேஷ் தற்போது தமிழ் படத்தில் வாய்ப்பு இ.ல்லாமல் போகவே தற்.போது தெலுங்கு பக்க.ம் தி.ரும்பியுள்ளார்

ஆனால் தற்போது அந்த பக்.கமும் பட வாய்ப்பு கு.றைவாகத் தான் இருக்கிறது. இப்போ.து மீண்டும் பட வாய்ப்புகளை.த் தேடி அவரது சமூக வலை.தள பக்கங்களில் அதி.க ஆக்டி.வாக இருந்து வருகி.ன்றார்.