ஆர்யா பட ந டி கை மூ ன்று பிள் ளைகளுக்கு தா யான நி லை யில் த ற் போது இர ண் டாம் திரு ம ணமா? அது வும் இ ந்த பி ர பல பாட கர் தா ன் கணவரா? அ தி ர்ச்சியில் ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

சினிமாவில் பல நடிகைகள் நடித்து பட வாய் ப்பில் லாமல் கா ணா மல் போன நி லை ஏற்ப ட்டுள்ள து. அந்த வகை யில் 90களில் கொ டிகட்டி பறந்த நடி கைகள் தான் அதிக மாக பட வாய்ப் புகள் இன் றி ஒதுங் கி விடுகி றார்கள்.

அந்த வகை யில் பாலிவுட், டோலிவுட், கோலிவுட், கன்னடம், பஞ் சாபி போ ன்ற மொ ழிப்பட ங்களில் நடித்து பிரபல மானவர் தான் நடி கை சமீக்ஷா. தமிழில் கார்த் திகை என் ற படத் தின் மூ லம் அறி முக மாகி அடுத் தடு த்த படங் களில் நடித் தார் சமீக்ஷா.

இ தை தொ டர்ந்து அரி ந்து அறி யாம லும் என்ற படத்தில் நடித்து பி ரபலமா னார். இ தையடு த்து திருமணம் செய்து கொண்டு சினிமாவை விட்டு சில கா லம் வி லகி னார். இ தைய டுத்து தொ லைக்கா ட்சி சீரி யலில் நடி த்தும் வருகி றார்.

ஏற் கன வே தி ரும ணமாகி 10 வ யது மக னுக்கு தா யா கி வி வா கரத்து பெ ற்றார். இந்நி லை யில் பாட கர் சாயி ல் ஆஸ்வா லுடன் காத லில் இரு ந்துள் ளார். த ற் போது அவரை இர ண்டாம் திரும ணம் செய்து கொண் டுள்ளார்.

சிங்கபூரில் இருவருக்கும் திரு மணம் நடந் ததாகவும், கொ ரா னா பி ரச்ச னையால் குடு ம்பத்தி னரால் பங்கு கொ ள்ள முடி யவில் லை என்று இ ணைய த்தில் கூறி யுள் ளார். இனி மேல் திரை ப்படங் களில் நடிக்க போவ தில்லை என் றும் கதை திரை க்கதை தயா ரிப்பு என்று அ தில் கவ னம் செலுத்த போ கிறேன் என் றும் குறி ப்பிட்டுள் ளார்.சா யில் ஆ ஸ்வா லும் ஏற் கன வே திரும ணமாகி வய திற்கு வந் த மக ளும், மக னும் இரு க்கிறார். தற் போது மு தல் ம னைவி யை வி வாக ரத்து செய்து நடி கை சமீக்ஷாவை இரண் டாம் திரும ணம் செய் துள்ளார்.