“இந்த அழக அடக்க ரெண்டு கை பத்தாது போலயே..!!” வெறும் ப்ரா.. லெக்கின்ஸ்.. இளசுகளை ஏங்க வைக்கும் பிக்பாஸ் சம்யுக்தா..!

நடிகை சம்யுகதா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிறகு இவருக்கு ரசிகர்கள் பட்டாளம் அதிகரித்தது.இவர் மாடல் அ.ழகி என்று கூறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் வேறு சில தி.றமைகளையும் கொண்டிருக்கிறார். அது ஊ.ட்டச்சத்து நிபுணராக இருக்க.க்கூடிய இவர் ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞர் என்பது பலருக்கும் தெ.ரியாது.

மேலும் பன்.முகத்திற.மையை தன்அ.கத்தேக் கொண்.டிருக்கும் இவர் அடிக்.கடி போ.டுகின்ற புகைப்படத்தால் பல இ.ளசுகள் நெஞ்.சில் பாதி.ப்பு ஏ.ற்படுகிறது. திருமணம் ஆகி ஒரு குழ.ந்தைக்கு தாயா.ன பின் இப்படி கவ.ர்ச்சி காட்டி ரசிக.ர்களை ஏ.ங்க விடு.வது எதற்கு என்று யாரு.க்குமே புரியவில்லை.

ஏற்கனவே பல புகைப்படங்களை தா.றுமா.றாக வெளி.யிட்டு ரசிகர்களின் க.வனத்தை ஈர்.த்த இவர் தற்போது வெளியிட்டு இருக்கும் இந்த புகைப்படத்தால் ஒரு குட்டி சுனா.மியே ரசிகர்.களின் ம.னதில் ஏற்.படுத்தி விட்டார் என்று கூறலாம்

அந்த.ளவு ப.டு கவர்.ச்சியாக இருக்கக்கூடிய புகை.ப்படத்தில் மு.ன்னழகு மற்றும் பின் அழகை எடுப்பாக காட்டி ரசிக.ர்களின் மன.தில் ரக.ளை செ.ய்து விட்டார். மாடர்ன் ரதியாக இவர் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய புகைப்பட போஸ் ஒவ்வொ.ன்றிலும் மு.ன்னழகு எடுப்பா.க முட்டிக்கொ.ண்டு தெரிவதால் பின்னழ.கை பார்க்.கலாம் என்று பார்.க்கும்போது கூடுத.ல் வன.ப்போடு அந்தப் பகுதி மி.ளிர்கிறது.