இந்த குழந்தை யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா.? அட பிக் பாஸில் பிரபலமா இவங்க!! வியப்பில் உறை ந்த ரசிகர்கள்..!! யாருன்னு நீங்களே பாருங்க..!!

சினிமா

நடிகை ஷெரின் அவர்கள் ஒரு த மிழ் தி ரைப் பட நடிகை ஆவார். நடிகை ஷெரின் து ள்ளுவ தோ இ ளமை எ ன்ற படத்தின் மூ லம் த மிழ் சினிமாவுக்கு அறி முகமா னார். அதனை தொடர்ந்து வி சில் படத்தின் நடித்து நல்ல ஒரு பெயர் எடுத்தார். அதன் பிறகு எந்த ஒரு பட த்திலும் நடிக் காமல் இருந்த நடிகை ஷெரின் .

அதனை தொடர்ந்து பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சி யில் பங்கே ற்றார். அந்த நி கழ்ச் சியை தொடர்ந்து மீண்டும் த மிழ் ரசிக ர்களை ம னதை கொ ள்ளை அ டித் தார் நடிகை ஷெரின்.

அதன் பிறகு இ ன்ச்ட க்ரம் பக்கத்தில் அப்பா வும் அ ம்மா வுடன் இ ருக் கும் சி றுவ யது புகை ப்படத்தை வெளி யிட்டுள் ளார். அதில் ஷெரின் பிக்பாஸ் வீட்டில் இ ருந்த போது என்னுடைய அப்பா எனக்கு மூன்று வயது இருக்கும் போதே என்னை வி ட் டுச் சென் றதா கக் கூறியு ள்ளார்.

அவர் என்னை விட்டு செ ல்வ தற்கு காரணம் நான் பெ ண் கு ழந் தையா க பிறந்தது ஒன்று தான் என்று கு றிப்பிட்டி ருந்தார். தனது அம்மா க ண வரை பிரி ந்த பிறகு எனக்கு எ ல்லா வற்றை யும் சொல்லிக் கொடுத்து வள ர்த்தார் என்று கூ றியு ள்ளார்.

தற்போது ஷெரின் அப் பாவின் பு கைப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள த்தில் ப திவிட்டு ள்ளார். அதனை பார்த்த ரசிகர்கள் இது தான் ஷெரினின் அப் பாவா என்ற படத்தை ப கிர் ந்து வரு கின் றார்கள். இதோ அந்த புகைப்படம் நீங்க ளும் பா ருங்கள்…