சந்திரமுகி படத்தில் நடித்த சொர்ணமா இது.? அடேங்கப்பா இப்படி ஒரு போஸ் குடுத்துள்ளாரா..!! அதைப் பார்த்து பே ர திர்ச் சியான ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

தற்போது சி னிமாவை பொறு த்தவரை நடிகர், நடிகைகளை தவி ர்த்து நகை ச்சுவை கா ட்சியில் நடி க்கும் ஒரு சில கா ட்சி வ ந்தால் கூட அவர்களை எ ளிதில் மற க்க மு டியாத அள வுக்கு அ ந்தத் திரைப்ப டத்தின் கா ட்சி இரு ந்தால் அவளு க்கென்று தனி ர சிகர் பட் டாளம் உ ருவா கிவிடும். அந்த வகையில் நடிகை ரஜினி நடிப்பில் வெளி யான சந்திரமுகி என்ற திரைப்ப டத்தின்

ஸ் வர் ணம் என்ற கதா பாத்தி ரத்தில் நடித்து ரசிக ர்கள் ம த்தி யில் பி ரபலம் அடை ந்தவர் தான் இவர். இயக்குனர் பி.வாசு இயக்க த்தில் நடிகர் ரஜினி, ஜோதிகா, நயன்தாரா, பிரபு, வடிவேலு போன்ற வர்க ள் நடிப்பில் வெளி யான சந்திரமுகி தி ரைப்ப டம் மாபெரும் வெ ற்றிப் படமாக அமை ந்தது என்பது கு றிப்பி டத்தக் கது.

மேலும், அந்த திரை ப்படத்தில் வடிவேலின் கா மெடி மிக ப்பெரி ய பலம் எ ன்று தான் சொல்ல வே ண்டும். அந்த திரைப்ப டத்திற்கு அதிலும் அந்த பட த்தில் நடிகர் ரஜி னியுட ன் இருந்து தனது ம னைவி யை கா ப்பாற் றுவது வடிவேலுவின் முழு வே லையாக இருக்கும். அந்த திரைப்ப டத்தின் ஸ்வர்ணம் என்ற க தாபாத் திரத்தில்

நடித்து வரும் உ ண்மை யான பெயரும் ஸ்வ ர்ணம் தான். த மிழில் சரவணன் நடி ப்பில் வெ ளியான தா ய் மன சு என்ற திரை ப்படத்தின் மூ லம் நாய கியா க அ றிமுகமா னார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. அதன் பின்னர் த மிழி ல் மாயா பஸார், கோகுல த்தில் சீதை, பெ ரிய தம்பி என்ற பல திரைப்ப டங் களில் ந டித்து ள்ளார்.

இவர் நா யகி வா ய்ப்பு கு றைய வே சி னிமாவில் சி று சி று துணை வே டங்க ளில் நடித்த பிறகு த மிழ் மட்டுமின்றி மலையா ளம், இந்தி, தெலு ங்கு போன்ற மொழி களில் நடித்து ள்ளார். மேலும், த மிழில் மாயா மச்சீ ந்திரா சதுர ங்கம் மொழி யாள் பல சீரி யல்களில் நடித்து ள்ளார். இவர் கடை சியாக நீயு ம் நானும் என்ற த மிழ் திரைப்ப டத்தில் நடி த்தார்.

இதனை தொடர்ந்து கு டு ம்ப வா ழ்க்கை யில் செட் டி ல் ஆகிவி ட்டார். இணை யத்தில் அவ்வ ளவு தலைகா ட் டாமல் இருந்த இவரது பு கைப் படம் தற்போது வெளி யாகி வருகிறது. அந்த வகையில் சமீ பத்தில் இவர் மா டர்ன் உடை யில் இருக்கும் புகை ப்படம் ரசிக ர்கள் மத் தியில் வைர லாகி வருகி ன்றது. இதோ அந்த புகை ப்படம் நீ ங்களும் பாரு ங்கள்…