சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் சிவாங்கி நடிக்கப் போறாரா….??? வெ றித் தன மாக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள் …!!

சினிமா

வி ஜய் தொ லைக் காட் சியி ல் எ த்த னை யோ ரி யா லிட்டி ஷோ க்கள் வந் தாலு ம் ஒரு சில நி கழ்ச் சிக ள் ம க்க ளின் பே ராதர வை பெ ற்று வி டு கிற து. அந்த வ கை யில் கட ந்த ஆண் டு ஒளி பர ப்பா ன நி கழ் ச்சி ரசி கர்கள் ம த்தி யில் பே ராத ரவை ப் பெ ற் றது மு த ல் சீ தன ம் கி டை த்த வ ரவேற் பைத் தொ டர்ந் து த ற்போ து இர ண் டாம் சீ சன் ஒ ளிபர ப்பாகி வரு கி ற து. முதல் சீ சனை வி ட இ ந் த சீ சனு க்கு எ க்க ச்சக் க வ ரவே ற்பு கி டைத் துள் ளது. அதற்கு மு க்கி ய கா ரண மே அ ந்த நி கழ் ச்சி யில் வ ரும் கோ மா ளிகள் தான்.

தற் போது விஜ ய் டிவி யில் ஒ ளிப ரப்பா கி வ ரும் இந் த நி கழ்ச் சி டாப் லி ஸ் டில் உ ள்ள து. சொ ல்ல ப்போ னால் பி க்பா ஸ் நிக ழ்ச்சி யை வி ட இந் த ஷா விற் கு தான் ர சிக ர்கள் ம த் தியி ல் ஏ ரா ள மாக வ ரவே ற்பு கி டை த்து ள்ள து எ ன் று சொ ல்ல லாம். அதில் சிவா ங்கி எ ன்ப வர் சூப் பர் சிங் கர் பா டகர் வி ஜய் டி வி யில் ஒ ளிபர ப் பாகும்.

சூப்பர் சிங்கர் சீ னியர் சீசன் 7 இந் தியா வின் பு கழ் பெற்ற இ சை ரி யா லிட் டி ஷோ க்க ளி ன் போட் டியா ளர் களி ல் ஒரு வ ரான சி வா ங்கி அவ ர்க ள் கல ந்து கொ ண் டார். அவர் தமி ழ்நா ட்டை ச் சே ர்ந்த வர். சூப்பர் சிங்கர் 7 இன் அ றிமு க சு ற்றி ல், ச லங் கை ஓ லி தி ரை ப் படத் தின் “நாடா வி னோ தங் கல்” என்ற கி ளாசிக் கல் பாட லை சோஜ ன் யா மற் றும் வை ஷகனு டன் சேர் ந்து பா டியு ள்ளா ர்.

அ தன் பி ற கு இவ ரை எ ந்த ஒரு நி கழ்ச் சியு ம் க லந் து கொ ல்ல வி ல் லை. பி ரபல தொ லை க்காட் சியில் ஒளி பரப்பாகி வரும் நிக ழ்ச் சி தான் குக் வித் கோ மாளி, இந்த நி கழ்ச்சி யின் இர ண் டாவது சீச ன் ரசி கர்க ளிடை யே பெ ரிய வ ர வே ற்பை பெற் றுள் ளது என் பது நம் எல் லோ ருக் கும் தெரியும்.

அந் தவ கையி ல் இந்த சீ சனி லும் கோ மா ளியா க க லந்து கொ ண்டு ரசி கர் கள் மன தில் இ டம்பி டித் தவர் தா ன் ஷி வா ங்கி அவர்கள். இ ந்நி லையில் ஷி வா ங்கி கு றித் து ப ல சு வா ரஸ் யமான தக வல்கள் வெ ளி யாகி வருகிறது. அந்த வகையில் ஷி வா ங்கின் சி று வய து பு கைப் படம் ஒன் று வெ ளி யா னது. இதோ அந்த புகை ப்ப டம்..

இந்த நிலையில் சிவாங்கி , சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த படத்தில் சேர்ந்து நடிக்கத் தேர்வாகியுள்ளார்.