தல அஜித் பட நடிகை பூஜாவா இது.? அட இவரது கணவரும் ஒரு பிரபல திரைப்பட வி ல்ல னா.? இணையத்தில் வெளியான புகைப்படத்தினை பார்த்து ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!!

சினிமா

பாலிவு ட் சி னிமாவி ல் 90களில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி ஆகிய மொழி களில் நடிகையாக அறி மு கமா கி பலரின் நல்ல வர வேற் பை பெற் றவர் ந டிகை பூஜா பத்ரா . த மிழி ல் நடிகர் அஜித் நடித்த ஆசை படத்தில் சிற ப்பு க தாபாத் திர த்தி ன் மூ லம் சினி மாவில் நடிக்க ஆ ரம்பித் தார் அடுத் தடு த் த படங்கள் பல மொழிக ளில் நடி க்க வாய்ப் பு கி டைத்து ரசிகர்களை க வர் ந்து வந்தார்.

இவர் 90களில் க வர் ச்சி காட்டும் நடி கைகளி ல் இவரும் ஒருவராக தி கழ் ந்தா ர். இதை யடுத்து அஜி த்தின் க ண்டுகொண்டே ன் க ண்டு கொ ண்டேன், ஒருவ ன் போன் ற ப டங்களி ல் நடித்து இந்தி ப க் கம் திரும்பினார். இதைய டுத்து சோ னு எ ன்பவரை தி ரும ணம் செய்த பூஜா பத்ரா சில ஆண் டுகளி லேயெ விவாகர த்து பெ ற்று பிரி ந்தா ர்.

இவர் தற்போது சமீபத்தில் பிரபல பா லிவு ட் வி ல்ல ன் நடிகராக திக ழ்ந் து வரும் நவாப்ஷா என்பவரை கா த லி த் து வ ந்துள்ளா ர். இருவரும் சேர் ந்து ஊர் சுற் றி சில புகை ப்படங்க ளை ச முக வலை த்தள த்தில் ப திவிட்டும் வ ந்தனர்.

கட ந்த ஆண்டு இரு வ ரும் தி ரு மண ம் செய்து த ற்போ து இருவரும் பு கைப்பட ம் எடுத்த சமு க வலை த்த ளம் மூ லம் வெளி ட் டு வருகிறார்…