நடிகர் விஜய் நடித்த நண்பன் படம் மி ல்லிமீட் டரா இது? இவருக்கு இப்படி ஒரு பட வாய் ப்பா? அடையாளம் தெரி யாமல் மாறிவி ட்டார் மெல்லிமீட்டர்? வி யப்பூ ட்டும் புகைப்படம் உள்ளே ..!!

சினிமா

இயக்குனர் சங்கர் இ யக்கத்தில் தளபதி விஜய் மற்றும் இலியானா சத்தியராஜ் எஸ்ஜே சூர்யா நடிப்பில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு வெளி வந்த படம் தான் நண்பன் இப்படத்தில் சி று கதா பாத் திர ங்களில் விஜய்க்கு ந ண்ப னாக இருந்தவ ர் மில்லி மீட்டர் என்ற ரோலில் ஒரு சி று வ யது பை ய ன் நடித்திருந்தார் . அவரது நிஜப் பெயர் ரின்சன் சைமன் சி று வ யதில் இ ருந்தே நடிப்பி ல் ஆசை கொண்டவர். பல் வேறு நி கழ்ச்சிகளிலும் ஆர்வம் காட்டி வந்தார் . இதன் வகையில் ஜோடி நம்பர் 1 உள்ளிட்ட பல நிகழ்ச்சிகளில் திறமையை வெளிப்படுத்தி இ ருந்தார்.

மேலும் மில்லிமீட்டர் தமி ழ் சினிமாவில் பிரம்மா ண்ட இயக்குனராக இருக்க க்கூடிய சங்கர் அவர் களின் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு இவ ருக்கு கிடைத்தது. அவர் இயக்கத்தில் வெளி வந்த பட ம் ந ண்பன் மக் களிடையே ரசிகர்களி டையே நல்ல வரவேற்பு பெற் று. பல நா ட்கள் தி ரையரங் குகளில் கூ ட்டம் காண ப்பட் டது.

தற்போ து மில்லிமீட்ட ர் ஆள் அ டையா ளமே தெ ரியாத அளவிற்கு வளர்ந் து உள்ளார் என்று வலை தள ங்களில் வ ந்து கொண் டிரு க்கிறது நடி கர் ரின்சன் சைமன் சி றுவ யதிலே யே நடி ப்பின் மீ து ஆ ர்வ ம் கொ ண் டவர் ப ல்வே று நிக ழ்ச் சிகளில் த னது நட னத் திற மை யை கா ண்பித்து ள்ளா ர்.

மேலும் பல ர் இவ ருடைய திறமை யால் ஈர்த்துள்ளார் இதனைத் தொடர் ந்து சின் னத்தி ரையில் இருந்து வெள்ளி த்திரை க்கு பய ணம் மே ற் கொ ண்டார். இவர் நண்பன் படத்தி ல் மட்டும்தான் நடித்தார் எ ன்பது உண்மை அல்ல இவர் சு ட் டக தை நள னும் நந்தினியும் ரெ ட்டை சுழி எனவே பல திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி னார்.

இப்படி த மிழ் சி னி மாவின் நடி த்தாலும் இவர் நண்ப ன் பட த்தி ல் மிகவும் பிரபலமானார்.இவருக்கெ ன்று தனி ரசி கர் கூட்டமே அமை ந்தது த ற்போ து ரின்சன் சைமன் ம க்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி பட த்தில் நடித்து வருகிறார் என தகவல் வெளி யாகி இ ணையத் தில் வைர லா கும் வந் துள்ளது.

மே லும் இவர் ஹீரோவாக பல படங்கள் நடிக்க வாய்ப்பு கிடை த்துள்ள தாக கூறப்படு கிறது. சமீ பத்தில் இவருடைய புகைப்படம் சமூ க வ லை தளங் களில் வெளிவ ந்து வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த் து இந்த சின்ன பை யனா இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறார் என ரசி கர்கள் ஆச் சரிய ப்படும் வகையில் பார்த் து வருகின்ற னர்..