நடிகை லட்சுமி மேனன் 3 வருஷமாக பிரபல நடிகருடன் தொ ட ர்பில் இருந்தாராம்.. யார் அந்த நடிகர்! அவர் சொன்ன பதிலை கேட்டு ஷா க் கான ரசிகர்கள்..!!

சினிமா

சுந்த ர பாண்டி யன் ப டத் தின் மூ லம் த மிழ் சினி மாவி ற்கு அ றிமு கமா னவர் லட்சுமி மேனன். இந் தப் பட ம் மி கப் பெ ரிய வர வேற் பை பெற் று 100 நா ட்க ள் ஓடி சாத னை ப டை த்தது. அ டுத்த தாக வெ ளியா ன கும் கி தி ரை ப்படம் மி கப் பெ ரிய வெ ற் றி பெற் றது.

மே லும் அத னா ல் த மி ழ் சி னிமாவி ல் ஒரு கால த் தில் லட் சு மி மே ன ன் கொ டிக ட்டி பறந் தா ர். ஆனா ல் அத ன் பிற கு இவர் ச ரி யான க தைக ளை தே ர்ந்தெ டுக் காததா ல் ஒரு சில பட ங்க ள் தோ ல்வி யை தழு வி யது.

அத ன் பிற கு பெ ரி ய அ ளவி ல் பட வா ய்ப்பு கள் கி டைக் காம ல் த டு மாறி னார். இ வர து ந டிப் பில் க டைசி யா க வெ ளியா ன திரை ப்படம் பு லிகு த்தி பா ண்டி. இப்படம் நே ரடி யாக ச ன் டிவி ஒளிபரப் பாகி டி ஆர் பியில் முத லிடத் தை பிடி த்த து.

த ற்போ து ஒரு சில பட வா ய்ப்பு கள் கை யில் வை த்துள் ளார் லக்ஷ்மிமேனன். சமீ பகா லமா க நடி கைக ள் பல ரும் சமூக வ லைத ள பக் க த்தில் ஆ க்டி வா க இ ரு ந்து வருகின்றனர். தற்போது லட்சுமிமேனன் அவ ரது சமூ க வ லை த ளப் பக் கத் தில் ர சிகர் கள் கே ட் கும் கே ள் வி வி ளை யாட் டை வி ளையா டியுள் ளார்.

அ தி ல் நீங் கள் லா ங் ரிலே ஷன் ஷிப் லி ருந்து உள் ளீர்க ளா என கேட் கப் பட்டது. அத ற்கு இருந் துள்ளே ன் என பதில ளித்து ள்ளார். அடு த் ததாக நீங் கள் 3 வ ருட மாக தொ டர்பில் இ ரு ந்துள் ளீர்க ளா என கே ள் வி கே ட்ட தற் கு அத ற்கு ம் இரு ந்துள் ளே ன் என ப தில ளித்து ள்ளா ர்.

மே லு ம் த ற் போ து இ ந்த கே ள் வி ப தில ளித்ததி லிரு ந்து பல ரும் ல ட்சு மி மே னன் 3 வரு டமா க யா ரை காத லதிரு ப்பார், அது யா ராக இரு க்குமெ ன சமூக வ லை தளங் களில் தேடி வரு கின்ற னர்.