பிரபல இளம் நடிகர் சற் றுமுன் ம ர ண ம்..!! அ திர் ச்சி யில் உள்ள த மிழ் திரையுலகம் மற்றும் ரசிகர்களும் !! க ண்ணீ ருடன் வ ருந்து ம் குடு ம்பத்தினர்..!!

சினிமா

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு பி மாரி முத்து இ யக்கத் தில் வெளியான படம் தொரட்டி இந்த படத்தின் மூ லமா க ஹீரோ வாக அ றிமுக மான வர் தான் நடிகர் ஷமன் மித்ரு. மேலும் இந்த ப டத் தின் விம ர்சன ரீ-தியாக நல்ல ஒ ருவரை பெற்றது.

முதல் ப டம் எ ன்பத னால் அந்த படத்தில் சரி யாக அ ளவு க்கு அ ட்டகா சமா ன நடி ப்பை வ ழிகா ட்டி வந்தார் நடிகர் ஷமன் மித்ரு.

இந்நிலையில் நடிகர் ஷமன் மித்ரு அவர்கள் கடந்த ஒரு மாத மா க கொ ரோ னா தோற்றால் பா திப்ப டைந்த இதனை தொட ர்ந்து சென்னை ரேலா ம ருத்து வமனை யில் சி கிச்சை க்காக அ னும தி க்கப்பட் டுள்ளார்.

கடந்த ஒரு மா தமா க கொரோ னா வா ல் பதி க்கப்ப ட்டு அளிக் கப்பட்ட சி கி ச்சை யில் இவர் சி கிச் சை ப லனின் றி இன்று காலை யில் ம ர ண ம டைந்து ள்ளா ர்.

இளம் நடிகரான இவருக்கு த மிழ் திரையு லகத் தில் இருந்தும் கு டும்பத் தினரும் சோ கத்தி ல் உள் ளனர். மேலும் பல பிரபல ங்கள் இ ரங் கல் தெரி வித்து வ ருகின் றார்கள்…