பிரபல சீரியல் நடிகை கவிதா வீட்டில் சற்று முன் தி டீ ர் ம ர ண ம்..!! மேலும் ஒருவர் க வ லை க்கிட ம்..!! சோ கத்தி ல் மூ ழ் கிய தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்களும்..!!

சினிமா

பிரபல நடிகையான கவிதா கொ ரோ னா தோற் றால் தனது ம களை ப றி கொடு த்தா ர். இவரது சொந்த ஊர் ஆ ந்திரா. இவர் த மிழ், தெ லுங்கு மற்றும் கன்னடம் என 100க்கும் மே ற்பட்ட பட ங்களி ல் நடி த்துள் ளார். நடிகை கவிதா தனது 11 வ யதி ல் சி னிமா வுக் கு கு ழ ந் தை ந ட்சத்தி ரமாக அ றிமுகமா னார்.

இவர் 1976ஆம் ஆண்டு வெ ளியா ன ஓ மஞ்சு என்ற ப டத்தி ன் மூ லம் அ றிமுக மானார். அதே ஆண் டில் ஸ்ரீஸ்ரீ மு வ்வா என்ற படத்தில் நடித் தார். இவர் தெ லுங்கி ல் மட்டும் 350-க்கு மேல் பட ங்க ளுக்கும் மேற் பட்ட படங் களில் நடி த்துள் ளார்.

தற்போது 55 வ யதான சினிமா மற்றும் சி ன்னத் திரை சீ ரியல்களி ல் நடித்து வ ருகிறா ர். சன் டிவியில் ஒ ளிபரப் பான கங்கா, நந்தினி சீ ரிய ல் ந டித்து ள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து ஜீ த மிழி ல் ஒளிபர ப்பாகி வரும் என் றென்றும் புன் னகை என்ற சீரியல் நடித்து வ ருகி றார்.

மேலும் தெலுங்கு மற்றும் கன்னட சீ ரியல் களில் நடித்து வரு கிறார் என்பது கு றிப்பிட த்தக்கது. தற்போதைய க விதாவி ன் ம க ன் சாய் ரூப் மற்றும் கவிதா வின் க ணவர் தசரத ராஜ் இருவரும் கொ ரோ னா பா திக்க ப்பட்டு ள்ளார்.

இவர்கள் இருவரும் த னியார் ம ருத்துவம னையில் அ னுமதிக்கப் பட்டு சி கி ச் சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில் சி கிச்சை பல னின் றி கவிதாவின் ம கன் ம ர ண ம் அடை ந்துள் ளார். இவரது கணவர் தீ விர சி கிச் சையி ல் உள்ளார். தெலுங்கு மற்றும் த மிழ் சினிமா பி ரபல ங்களும் ஆ று தல் கூறி வ ருகிறா ர்கள்…