பிரபல திரைப்பட பாடலாசிரியர் சற்று முன் கா ல மா னார்!! இவரது ம றைவி ற்கு இ ர ங்க ல் தெரிவி க்கும் திரையுலகம்!! சோ கத் தில் தவி த்து வரும் குடும்பத்தினரும் மற்றும் ரசிகர்களும்..!!

சினிமா

கொ ரோ னா இரண்டாவது அழை யால் ஏற்படும் பா திப் புகள் போதாது என்று அ டுத் தடுத்து தி ரையு லகினர் பலரும் ம ரண மடைந் த சம்பவம் கோலிவுட் ரசிக ர்களு க்கும் சோக த்தில் ஆ ழ்ந்து ள்ளார். குறிப்பாக காமெடி நடிகர்கள் அ டுத்த டுத்து ம ரண ம் ஆவது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோ கத் தை ஏ ற்படு த்தியது.

கோலிவுட் பொ ருத்த வரை காமெடி நடிகர்களான மாறன், நெல்லை சிவா, பவுன்ராஜ், பாண்டு, இயக்குனர் தாமிரா, ஆனந்த் என அ டுத்த டுத்து ம ரண ங்கள் ரசிகர்கள் அ திர்ச் சியில் ஆ ழ்ந்து ள்ளனர்.அந்த வகையில் 1970-80தாம் ஆண்டுகளில் மலையாள சினிமாவில் திரைப்பட பாடலாசிரியர் பூவா ச்சல் காதர்.

இவர் கா த ல் மெலடி பாடல் களால் மலையாள ரசிகர்களை க ட்டிப் போட்ட. இவர் சுமார் 400-க்கும் மேற்பட்ட ப டங்க ளிலும் 1500க்கும் மே ற்பட்ட பா டல்களை யும் எ ழுதியு ள்ளார் என்ப து கு றிப்பிடத் தக்கது.

கொ ரோ னா தொ ற்று பா தித் த பூவா ச்சல் காதர் அரசு ம ருத்து வமனை யில் அனு மதிக்க ப்பட்டிரு ந்தார்.கொ ரோ னாவில் இருந்து கு ணம் அடைந்த பின்னரும் அவரது உ டல்நி லை கொ ரோ னா பா தித்த தால் மிகவும் மோ சமடை ந்த து.

தீ விர சி கிச் சை பி ரி வில் சிகி ச்சை பெற்று வந் ததும் மா ரடை ப்பு ஏற்பட்டு உ யிரி ழந்து ள்ளார். மேலும் இவரது ம றைவு க்கு ம லையா ள தி ரையுல கமே இ ரங் கல் தெரி வித்து வ ருகின் றது…