பிரபல நடிகர் தி டீர் ம ர ண ம்..!! அ டுத்த டுத்து இ ழப்புக ளை சந்திக்கும் தி ரையு லகம்..!! ஆழ்ந்த துக்க த்தி ல் தவி க்கும் கு டும்ப த்தினர்..!!

சினிமா

கொ ரோ னா இரண்டாவது அழை யால் ஏற்படும் பா திப் புகள் போதாது என்று அ டுத் தடுத்து தி ரையு லகினர் பலரும் ம ரண மடைந் த சம்பவம் கோலிவுட் ரசிக ர்களு க்கும் சோக த்தில் ஆ ழ்ந்து ள்ளார். குறிப்பாக காமெடி நடிகர்கள் அ டுத்த டுத்து ம ரண ம் ஆவது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோ கத் தை ஏ ற்படு த்தியது.

கோலிவுட் பொ ருத்த வரை காமெடி நடிகர்களான மாறன், நெல்லை சிவா, பவுன்ராஜ், பாண்டு, இயக்குனர் தாமிரா, ஆனந்த் என அ டுத்த டுத்து ம ரண ங்கள் ரசிகர்கள் அ திர்ச் சியில் ஆ ழ்ந்து ள்ளனர்.

வெள்ளித்திரை போலவே சின்னத்திரையிலும் கலை ஞர்களின் தி டீர் ம ரண ம் கலங்க வைத்து ள்ளது. இதே தொலைக் காட்சியில் ஒ ளிபர ப்பாகி வரும் தேன்மொழி சீரியல் நடிகர் ரமேஷ் பாண்டியன், ஸ்டோர் வெங்கடேஷ் ஆகியோர்

அ டுத்தடுத்து ம ர ணமடை ந்து பெரும் அ திர் ச்சியா கி உள்ளனர். தற்போது பல படங்கள் மட்டும் சீ ரியல்க ளில் ந டித்து ள்ளார். கலைமாமணி பெற்ற அமர சிகாமணி உ யிர் இ ழந் துள் ளார்.

இவருடைய ம ரண த்தி ற்கு காரணம் இதுவரை அ திகா ரபூர்வ மாக வெ ளியாக வில்லை. இவருடைய ம றைவு க்கு வெ ள்ளித் திரை சின்னத் திரை பி ரபலங் கள் இ ரங் கல் தெரி வித்து வ ருகின் றார்கள்…