பிரபல பாடகி ச ற்று முன் தி டீ ர் ம ர ண ம்..!! அ திர் ச்சி யில் உள்ள திரையுலகம் ..!! ஆழ் ந்த சோ கத் தில் தவி க்கும் அவரது கு டும் பத்தி னர்..!!

சினிமா

பிரபல பின்னணி பாடகர் வ லம்வ ந் தார் தான் தபு மிஷ்ரா. இவர் ஹி ந்தி, வங் காளம் மற்றும் பிற மொழிகளில் 500க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியுள் ளார். தனது இனிமையான குர லால் ஏரா ளமா ன ரசி கர்க ளை தன் வ சப்படு த்திக் கொண்டார்.

இந்நிலையில் தபு மிஷ்ராவுக்கு கொ ரோ னா பா திப்பு ஏற் பட்டது. அதற்கு சி கிச் சை பெற்று வந்த அவர் கு ணம டைந்து வீடு தி ரும் பினார். இந்நிலையில் அவரது ஆ க்சி சன் 45 க்கும் கீழ் கு றைந் தது.

அதனால் விட்டு தனிமையில் இருந்த கா வல ரை குடு ம்பத் தினர் தனியார் ம ருத்து வமனை யில் அனு மதித் தனர். அங்கு 100% வெ ன்டிலே ட்டர் உ தவி யுடன் சி கிச் சை அ ளிக்க ப்பட் டது. அபோது தபு மிஷ்ராவுக்கு ர த்த கொ திப்பு அல்லது வேறு வகையான இத ய நோ ய்க ள்

எதுவும் இல்லை இவரும் குண மடை ந்து வி டுவா ர் என குடு ம்பத் தினர் நம்பி க்கை கொண்ட இவருக்கு இரண்டு நாட்க ளாக தீவிர சி கிச் சை அ ளிக்க ப்பட்ட நிலையில் இன்று அவர் ம ர ணம டைந்து ள்ளார்.

மேலும் ஒரு ரசிக ர்களும் பெரும் சோ கத் தில் மூ ழ்கியு ள்ளனர். திரை த்துறை யினர் உட்பட பல்வேறு பிரவல ங்க ளும் இவரது ம றைவு க்கு இ ரங் கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்…