மீண்டும் ஒரு ம ர ண ம்..!! அட ப்பா வமே இந்த பிரபல நடிகருக்கு இப்படி நட க்கணுமா.? பெரும் அ திர்ச் சியில் உள்ள திரையுலகமும் ரசிகர்களும் ..!!

சினிமா

பழம்பெரும் நடிகரும் மற்றும் தயாரிப்பாளருமான ஜி ராமச்சந்திரன் உ டல் நலக் குறை வால் சற் றுமுன் ப ரிதாபமா க உ யிரி ழ ந்து ள்ளா ர். இவருடைய வயது 73. நடிகர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் அ றிமுக மான களத்தூர் கண்ணம்மா மற்றும் ரஜினிகாந்தின் ராஜாதி ராஜா உள் ளிட்ட படங்களில்

இவர் நடித்துள்ளார் என்பது கு றிப்பி டத்தக்கது.மேலும் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் எட்டுப்பட்டி ராசா, வீர தாலாட்டு மற்றும் மனுநீதி என பல பட ங்களில் நடி த்துள்ளார் என்பது கு றிப்பி டத்தக்கது.

மேலும் இவர் கன்னட தி ரையுல கில் பட ங்களை தயாரி த்து நடித்து ள்ளார்.இவர் கடந்த நாட் களுக்கு மு ன்னர் உ ட ல் ந லக்குறைவு ஏற் பட்ட தால் மரு த்துவம னையி ல் அனுமதிக் கப்பட்டு சிகி ச்சை பெற்று வந்து இருந்தார்.

இருப்பினும் இவர் சி கி ச்சை பல னின்றி உயி ரிழ ந்தா ர்.இவருடைய ம றை விற் கு தி ரைத்து றையில் இருந்தும் உ றவின ர்கள் மத்தியிலும் இவருக்கு

இ ர ங்க ல் தெ ரிவித்து வருகின்றா ர்கள். மேலும் இவரது கு டும்பத் தினர் பெரும் சோ க த்தி ல் ஆ ழ்ந்து ள்ளது..