2000 அடி உ யரத்தில் விமா னத் திலிருந்து விழுந்த செல்போன்..!! எடுத்து பார்த்த நபருக்கு காத்திருந்த அ தி ர்ச் சி..!!என் னவென்று நீங்களும் பாரு ங்கள்..!!

செய்திகள்

பிரே சில் நாட் டை சேர்ந் தவர் ஒருவர் இவர் ஒரு எர் னெஸ்டோ காலியாட்டோ ஆவர். இவர் டி ஜெனி ரோவில் ஆவணப்படம் ஒன்று இயக்கி வந் துள் ளார். இதற்காக லேண்ட்ஸ்கேப் கா ட்சிகளை பட ம்பிடி க்க ஒரு சி றிய ரக விமா னம் ஒன்றில் ப யண ம் செய்ய கேட்டு அந்த விமானம் ஓட்டுனர் அவர்கள் உ டன் வந் தனர். அந்த விமானத்திள் பயணித்த அலோரும் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோகள் எடு த்துள் ளார் கள்.

அவர்கள் இருவரும் 2000 அடி உ யரத்தி ல் பயணித்து வந்தனர். அபோது அவர்கள் நிறைய கா ட்சிகள் படம் பிடித்தனர். மேலும் அவர்கள் இருவரும் வி மானத் தில் பயணித்த போது அதில் இருந்த ஒருவரின் கை பேசி யை தனது ஆப்பி ள் ஐபோ னில் பூ மியை வீடியோ எ டுத்தி ருக்கி றார்.

அங்கு இருந்து பார் த்தல் காட் சியல் நன்றாக இருந்த நிலையில் வீடியோ எ டுத்துக் கொண்டு இரு ந்தார்க ள். அப்போது வி மான தியில் இருந்த ஒருவர் காற்று பலமாக அடிக்குது அதனால் கொஞ் சம் பாத்து இரு என்று சொன்னார்.

அதன் பிறகு அவர்கள் சொன்ன தை கே ட்கா மல் வீடியோ எ டுத்துக் கொண்டு இருந்தார். அப்போது வே கமாக காற்று வீ சியதா ல் செல் போன் த வறி மேல் இருந்து பூ மியில் விழுந் தது. இதையடுத்து,

சுமார் 2000 அடி உய ரத்தில் இருந்து ஐபோன் விழுந் த நிலையில் ட்ராக் கரை வைத்து தனது ஐபோனை கண் டுபிடித்து ள்ளார். அதை எடுத்து பார்த்த போது எந்த ஒரு சேதா ரமும் இன்றி ஐபோன் கிட ந்ததை கண்டு ஆ ச் ச ர் யம் அ டைந்து ள்ளார்.

மேலும், அவர் வீடியோ எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போதே செல் போன் கீழே விழு ந்த தால் பூ மியில் வி ழும் வரை யிலா ன அனைத்து காட்சி களை யும் அந்த செ ல்போ னில் பதிவு செய்து ள்ளதாக அவர் தெரி வித் துள்ளார். மேலும் அந்த வீடியோ பதிவை பலரும் கே டவரு கின் றனர்.