49 வயதிலும் கல்யாணம் மு டிக்காமல் க ன் னியாக இருக்கும் பிரபல முன்னணி நடிகை!! 2 பிரபல நடிகர்கள் செய்த அந்த செயல்தான் அதற்க்கு காரணமாம்!! யார் அந்த நடிகை என்று தெரியுமா ?? இதோ ..!!

சினிமா

49 வயதிலும் கல்யாணம் மு டிக்காமல் க ன் னியாக இருக்கும் பிரபல முன்னணி நடிகை!! 2 பிரபல நடிகர்கள் செய்த அந்த செயல்தான் அதற்க்கு காரணமாம்!! யார் அந்த நடிகை என்று தெரியுமா ?? இதோ ..!!
சினிமாவில் பலர் அறிமுகமாகி சில காலங்களால் படவாய்ப்பில்லாமல் காணாமல் போய் விடுகிறார்கள். அந்த வரிசையில் பல நடிகைகள் நடிகர்கள் இருக்கும் சூழல் தமிழ் சினிமாவில் உள்ளது. நடிகர் முரளி நடிப்பில் 1991 ஆம் ஆண்டு வெளியான இதயம் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் நடிகை ஹீரா ராஜ கோபால்.

அ தன் பி றகு ஹீ ரா வுக்கு எ ல் லாமே ஏ று மு கம் தான். ம ள மள மள வென த மி ழ் சி னிமா வில் மு ன்னே றிக் கொ ண்டி ருந் தார். இவர் 90களில் இ ளைஞ ர்க ளை த ணந் து க வ ர் ச் சி யி ல் கட்டி போட்டு வைதி ருந்த வர் நடிகை ஹீரா. தன்னு டைய கி ளாம ர் தோற் றத்தா லும் வ சீகர த்தால் அனை த்து ரசி கர்களை யும் கட் டிப்போ ட்ட வர்.

ரசிகர்களை ம ட்டும் மில்லாமல் நடி கர்க ளையே தனது அ ழகி ல் ம யக் கி வை த்திரு ந்த வர் ஹீரா. இவர் எதி ர்பா ராத வி தமா க அப் போது முன் னணி யில் இ ருந்த சர த்கு மார் மீது கா த ல் வய ப் பட் டார். அதன் பிறகு நீ ண்ட நா ட்க ள் இரு வரு ம் கா த லி த் து வந் தனர். நடிகர் சரத்குமார் ஹீரா வை தி ரு ம ண ம் செய்ய ஆ சைப் பட்டு பொ ண் ணு கேட்டு செ ன்றதா கவு ம் த கவ ல்கள் உள் ளன.

ஆ னால் அத ன் பிற கு இருவ ரின் கா த லு க் கு என் னா ச்சு எ ன்பது தெ ரிய வில்லை. பிறகு இரு வரும் ஒரு வ ரை ஒரு வர் பா ர்த் துக் கொ ள்வ தை த விர் த்து வ ந்த னர். பின் னர் ச ரத்குமா ர் மற்றும் ஹீரா இ ருவ ருமே தங் களு டைய சி னி மா கே ரிய ரில் க வன ம் செ லுத் த ஆ ரம்பி த்தன.

அந்த கா த ல் கதை ரசி கர்க ளின் கவனத்தை பெ ரி ய அ ளவி ல் ஈ ர்க் கவி ல்லை.ஆ னால் அ தன் பி றகு தொ டரு ம் ப டத் தில் நடி த்த போது அஜி த்து க்கும் ஹீ ராவு க்கும் இ டை யில் நெ ருக் கம் அ திக மாகி கா த லா க மாறி யது. மேலும் அப்போ தே ஹீ ரோவி ற்கு 10 ல வ் லெட் டரை எ ழுதி னார்.

ஆனால், அவர் களது கா த லு க் கு ஹீரா வின் அ ம் மா ஒ ப்பு க்கொ ள் ளவில் லை கார ணம் அ ப்போ து ஹீ ரா மிகு ந்த பி சியா க ந டித் து வந் தார். எனவே அவ ருக்கு தி ரு ம ண ம் செய்து வை க்க அவ ரது அ ம்மா விற்கு வி ருப் பம் இல் லை என் று கூ றியு ள்ளா ர்.

இரு வரும் த ங்களது காதலை படங்களில் நெ ரு க் கமான காட்சிகளில் மூலம் ரசிகர்களுக்கு உணர்த்தினர். ஆனால் அதன் பிறகு அஜித் மற்றும் ஹீரா குடும்பத்தினருக்கு இடையே சில க ரு த் து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் உள்ளன. ஆனால் பிரிந்த காரணம் தற்போது வரை புரியாத புதிராக உள்ளது.

இந்த இரண்டு காதல் தோல்விகளுக்கு பிறகு நடிகை ஹீரா திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் தற்போது வரை வாழ்ந்து வருகிறார். ஆனால் அஜித் மற்றும் சரத்குமார் இருவரும் வேறு நடிகைகளை திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோசமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.